1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

 • 1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej „VOP“ ) upravujú, v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, obchodno-právne vzťahy spoločnosti INTERNORMA, s.r.o., a zmluvného partnera ( ďalej tiež „dodávateľ“a „odberateľ“ alebo „zmluvné strany“ ) v oblasti dodávateľsko – odberateľských vzťahov zmluvných strán týkajúcich sa dodania/poskytnutia tovaru/služby spoločnosťou INTERNORMA, s.r.o. zmluvnému partnerovi.
 • 1.2. Tieto VOP sú vydané v súlade s ustanovením 273 Obchodného zákonníka a sú
  pre zmluvné strany záväzné.
 • 1.3. Tieto VOP sú prílohou a neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, ak nie je zmluvnými stranami v zmluve výslovne dohodnuté inak. V prípade akéhokoľvek rozporu
  medzi ustanoveniami a/alebo znením týchto VOP a ustanoveniami a/alebo znením zmluvy, majú pred VOP prednosť ustanovenia a/alebo znenie zmluvy.

 

 1. OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 • 2.1. Tieto VOP upravujú podmienky, za ktorých dodávateľ dodá odberateľovi tovar/službu na základe objednávky odberateľa a aktuálnej platnej ponuky dodávateľa. V prípade tovaru dodávaného dodávateľom, ktorý pochádza z iného štátu, ide vždy o tovar už preclený.
 • 2.2. Dodaním tovaru sa podľa tejto zmluvy rozumie dodanie tovaru na miesto určené odberateľom alebo dodané do sídla odberateľa alebo prevzatie tovaru odberateľom. Časom dodania sa podľa tejto zmluvy rozumie okamih, kedy odberateľ objektívne môže s tovarom nakladať.
 • 2.3. Ceny tovaru sú definované cenníkom dodávateľa, ktorý si vyhradzuje právo jednostranne meniť ceny tovaru/služieb, pričom platnosť a účinnosť zmien nastáva zverejnením Cenníka alebo písomným oznámením odberateľovi o zmene cenníkových cien.
 • 2.4. Podpísané objednávky pre odber tovaru od dodávateľa bude odberateľ zasielať
  v písomnej alebo elektronickej podobe (napr. faxom, mailom) na adresu dodávateľa alebo zodpovedného regionálneho zástupcu.
 • 2.5. Dopravu zabezpečuje dodávateľ a dopravné je zahrnuté v cene montáže. Montáž je zabezpečený profesionálmi a ich tarify sú stanovené pri viacdňovej montáži na základe stavebného denníka a pri jednodňovej montáži prostredníctvom odovzdávajúceho protokolu, ktorý obsahuje všetky uskutočnené pracovné postupy a procesy, použité materiály, miesto a čas vykonania jednotlivých činností a pod.
 • 2.6. Dodávateľ je oprávnený plniť tiež pred dobou stanovenou v zmluve a odberateľ je povinný v takom prípade tovar prijať. Dodávateľ je oprávnený plniť dodávky formou čiastkových dodávok. Ak je splnenie dodávky viazané na úkon zo strany odberateľ
  a jeho súčinnosti, je dodávateľ povinný plniť zmluvu až potom, keď odberateľ splnil dohodnuté podmienky alebo poskytol dodávateľovi potrebnú súčinnosť.
 • 2.7. Dodávateľ neposkytuje žiadnu z foriem exkluzivity pri distribúcii a predaji tovaru, preto sa odberateľ nesmie na trhu prezentovať ako zástupca dodávateľa, ale len ako predajca výrobkov INTERNORMA s.r.o..
 • 2.8. Dodávateľ poskytuje odberateľovi záruku na tovar v trvaní 24 mesiace od jeho prevzatia za predpokladu zabudovania a používania v zmysle odporúčaní výrobcu. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru spôsobené nesprávnou manipuláciou, nesprávnym používaním, nesprávnou inštaláciou, zanedbaním údržby, nesprávnym skladovaním alebo poškodením pri doprave. Záruka sa ďalej nevzťahuje na poškodenie tovaru nedodržaním technologického postupu pri skladbe vozovky a pod (viď. osobitnú prílohu záručných podmienok spoločnosti Internorma).

 

 1. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

 • 3.1. Odberateľ je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodaný tovar v súlade so zmluvou. Objednávateľ je povinný zaplatiť zálohu podľa Zálohovej faktúry (50 %, 80 %, 100%) v hotovosti   (prevodom) a doplatok do celkovej ceny (50%, 20 %)
  v hotovosti (prevodom) pri dodaní výrobkov do skladu a cenu montáže pri odovzdaní diela.
 • 3.2. Ak odberateľ uhradí 100 % kúpnej ceny, získa 5 % skonto z celkovej ceny, ak zaplatí 80 % získa 2 % skonto a pri 50 %-nej platbe spoločnosť neposkytuje skonto.
 • 3.3. V deň dodania tovaru po podpise dodacieho listu a preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami, dodávateľovi vzniká právo fakturovať zvyšnú sumu kúpnej ceny, ak už pri vystavení objednávky nevyplácal 100 %. Faktúra je splatná v lehote
  v nej stanovenej, inak do 14 dní po dodaní tovaru. Povinnosť zaplatiť kúpnu cenu je splnená dňom pripísania celej čiastky dodávateľovi na účet uvedený vo faktúre.
 • 3.4. Produkty INTERNORMA sú produktmi vyhotovené na zákazku, t. j. podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov. Z toho dôvodu odstúpenie od zmluvy o dielo a storno objednávky už po výrobnom zadaní nie je možné. V prípade, ak napriek tomu zákazník chce odstúpiť od zmluvy o dielo alebo rozviazať zmluvu so spoločnosťou, zaplatený preddavok (zálohu), ktorý uhradil pri objednávke, sa mu spoločnosť nevracia. Zákazník si uvedomuje, že po podpísaní potvrdenia objednávky a úhrade zálohovanej sumy sú možné modifikácie len s vysokými dodatočnými nákladmi (administratívne a výrobné náklady). Túto skutočnosť si objednávateľ akceptuje podpísaním Prílohy č.1-Formulára všeobecných obchodných podmienok spoločnosti INTERNORMA.
 • 3.5. V prípade omeškania s platením kúpnej ceny má dodávateľ právo uplatniť si úroky z omeškania vo výške 0,1% za každý deň omeškania z nezaplatenej sumy, a to až do dňa uhradenia celej faktúry. V prípade, že odberateľ neuhradí kúpnu cenu do deväťdesiat dní po splatnosti faktúry, má dodávateľ právo uplatniť si okrem dohodnutých úrokov z omeškania aj zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR. Uplatnením úrokov z omeškania a/alebo zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo dodávateľa na náhradu škody vzniknutej nezaplatením kúpnej ceny, pričom zmluvné strany sa dohodli na vylúčení moderačného práva súdu v zmysle ustanovenia § 301 Obchodného zákonníka.
 • 3.6. Ak bolo dohodnuté zabezpečenie záväzku pre zaplatenie kúpnej ceny, môže dodávateľ odoprieť dodanie tovaru do doby, kým bude zabezpečenie patrične preukázané.
 • 3.7. V prípade zavedenia či zmeny dovoznej prirážky, cla či iného tarifného opatrenia ovplyvňujúceho kalkuláciu ceny, bude kúpna cena zmenená v nadväznosti na uskutočnené zmeny. To isté platí pre prípadný rozdiel v hodnote tuzemskej
  a zahraničnej faktúry vzniknutý v deň ich splatnosti z dôvodu zmeny devízového kurzu. Rozdiel vo výške kúpnej ceny je odberateľ povinný uhradiť do 14 dní
  od uskutočneného vyúčtovania.
  Ceny sú nezáväzné a vychádzajú zo súčasných nákladových faktorov dodávateľa. Pokiaľ došlo k zmene stavu cenových skupín, napr. zvýšením cien surovín, energie alebo miezd, vyhradzuje si dodávateľ právo upraviť kúpnu cenu v nadväznosti na tieto zmeny. Pokiaľ odberateľ do troch dní odo dňa oznámenia zmeny kúpnej ceny nepodá dodávateľovi námietky, platí, že so zmenou kúpnej ceny súhlasí.
 • 3.8. Pokiaľ nebol v jednotlivých prípadoch spôsob platenia dohodnutý inak, platí pri úhrade do 14 dní 2% skonto, počítané z fakturovanej ceny bez DPH, pokiaľ v cenách dodávateľa nie sú uvedené iné programové platobné podmienky. Dané skonto je poskytované len za podmienky, že odberateľ úplne splnil všetky platobné záväzky
  z predchádzajúcich dodávok. Skonto sa nevzťahuje na zákazky s hodnotou tovaru netto nižšou ako 700,- EUR.
 • 3.9. Pokiaľ odberateľ od zmluvy odstúpi, má dodávateľ právo vyúčtovať odberateľovi náklady, ktoré mu jeho odstúpením od zmluvy vznikli a odberateľ je povinný dodávateľom preukázané náklady dodávateľovi uhradiť. Reklamácie z dôvodu chybnej dodávky, nedodania tovaru, porušenia zmluvy či iného právneho dôvodu budú vybavované len formou náhradnej dodávky alebo dodatočnej opravy podľa rozhodnutia dodávateľa, a to za rovnakých podmienok platných pre pôvodnú dodávku. Odberateľ je oprávnený uplatniť si voči dodávateľovi náhradu vzniknutej škody len do výšky kúpnej ceny reklamovaného tovaru.
 • 3.10. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak odberateľ neuhradí splatnú faktúru
  v celej výške do dňa splatnosti, je dodávateľ oprávnený zveriť vymáhanie uvedenej pohľadávky externej spoločnosti, ktorá má v predmete podnikania uvedenú činnosť. V prípade zverenia pohľadávky externej spoločnosti, je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi paušálne náklady súvisiace s vymáhaním pohľadávky vo výške 20% z vymáhanej sumy ku dňu zverenia.
 • 3.11. Odberateľ uzatvorením zmluvy súhlasí s tým, aby dodávateľ započítal jeho plnenie po splatnosti v poradí náklady spojené s vymáhaním pohľadávky, zmluvná pokuta, úroky z omeškania, istina.

 

 1. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

 

 • 4.1. Dielo sa stáva majetkom objednávateľa po zaplatení celkovej ceny diela.
 • 4.2. Nebezpečenstvo straty, scudzenia, zničenia, poškodenia alebo znehodnotenia veci prechádza na odberateľa momentom prevzatia diela.
 • 4.3. Pri preberaní dodávky predmetu zmluvy je objednávateľ povinný skontrolovať kvantitu i kvalitu dodaného tovaru a prípadné zistené nedostatky/vady/nedorobky uviesť do Protokolu o dodávke a prevzatí dodávky a montáže okien. Od toho okamihu ako objednávateľ po kontrole množstva a kvality podpíše Protokol o dodávke a prevzatí dodávky a montáže okien, stane sa predmet Zmluvy jeho majetkom a prípadné reklamácie, okrem skrytých vád nemusia byť zhotoviteľom akceptované.
 • 4.4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na odberateľa až úplným zaplatením kúpnej ceny. V prípade, že k úhrade kúpnej ceny dôjde pred odovzdaním tovaru, nadobúda odberateľ vlastnícke právo k tovaru dodaním tovaru alebo okamihom, kedy mu bude umožnené s tovarom nakladať. Ak odberateľ realizuje práce v prospech tretej osoby
  a kúpna cena nie je uhradená, je tovar vo vlastníctve dodávateľa bez ohľadu nato, kto má predmet v držbe. Odberateľ je povinný upozorniť tretiu osobu v prospech ktorej koná na svoj záväzok voči dodávateľovi.
 • 4.5. Tovar bude poistený len na písomnú požiadavku odberateľa, a to na jeho náklady.
 • 4.6. Dodávateľ sa zaväzuje, že predmetná dodávka tovaru podľa objednávok odberateľa nebude mať žiadne právne vady a nebudú sa na ňu vzťahovať žiadne práva tretích osôb.
 1. REKLAMÁCIE

 

 • 5.1. Reklamáciu akéhokoľvek druhu je možné zohľadniť len v prípade, že sa tovar nachádza na mieste a v stave, v akom bol dodaný. Reklamáciu je potrebné uplatniť
  u zhotoviteľa písomne v dobe stanovenej záručnými podmienkami.
 • 5.2. Pri oprávnenej reklamácii má objednávateľ nárok len na zníženie ceny, zmenu zmluvy alebo náhradnú dodávku, príp. bezplatnú opravu, ak sa jedná o odstrániteľnú chybu. Podanie reklamácie nezbavuje objednávateľa povinnosti zaplatiť zhotoviteľovi vyúčtovanú cenu dodávky a montáže.
 • 5.3. Dodávateľ nezodpovedá odberateľovi za škody, ktoré mu vzniknú odovzdaním chybných či neúplných údajov týkajúcich sa prepravy, balenia či iných dispozícií, ktoré odberateľ dodávateľovi oznámi.
 • 5.4. Odberateľ je ďalej povinný po dodaní tovaru zistiť stav tovaru a jeho množstvo. Množstevné a ostatné vady je povinný nahlásiť a následne reklamovať dodávateľovi v rámci „Protokolu o dodávke a prevzatí dodávky a montáže okien“, ktorý bude obsahovať popis rozsahu dodávky, zistené zjavné závady a nedorobky a spôsob i termín ich odstránenia.
 • 5.5. Nároky sú uplatnené včas, pokiaľ bolo ich uplatnenie v stanovených lehotách doručené dodávateľovi podľa bodu 5.4. Nedodržanie stanovených lehôt alebo nedoloženie nárokov požadovanými dokladmi má za následok zánik práv kupujúceho z vád plnenia.
 • 5.6. Zákazník nesie zodpovednosť za správnosť zadaných technických parametrov
  do výroby len v prípade, ak zameranie stavebných elementov bolo zabezpečené iným spôsobom než profesionálmi z firmy Internorma.
 • 5.7. Akákoľvek reklamácia je bezpredmetná a bude odmietnutá, ak parametre dodaných výrobkov (jednotlivých pozícií) sa zhodujú s parametrami uvedených v prílohách Zmluvy o dielo uzavretou medzi odberateľom a spoločnosťou Internorma (Príloha č.1-Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Internorma s.r.o., Príloha č. 2-Objednávka, Príloha č.3- Potvrdenie objednávky), ktorých právoplatnosť odberateľ svojim podpisom potvrdil.

 

 1. OSTATNÉ USTANOVENIA

 

 • 6.1. Návrhy, výkresy a ďalšia technická dokumentácia zhotovené pre dodávateľa alebo pre osobu, ktorá dodáva dodávateľovi tovar, ktorého dodanie je predmetom zmluvy medzi dodávateľom a odberateľom, sú chránené právom priemyselného vlastníctva
  a dodávateľ uplatňuje právo samostatnej výroby. Odberateľ nie je oprávnený tieto podklady bez písomného súhlasu odberateľa zverejniť, rozmnožiť alebo zhodnocovať. V prípade porušenia tejto povinnosti má odberateľ právo na náhradu škody. Akékoľvek práva pre prípad udelenia patentu pre zápis vzorky úžitkového predmetu zostávajú vyhradené dodávateľovi. Odberateľ uzatvorením zmluvy berie zodpovednosť v plnom rozsahu za to, že výroba a dodávky predmetov, vyrobených podľa jeho údajov, nepoškodí ochranné práva tretej osoby. Formy, šablóny a ostatné prípravky zostávajú vo vlastníctve dodávateľovi i vtedy, keď náklady na ne boli naúčtované odberateľovi.
 • 6.2. Akékoľvek technické poradenstvo poskytnuté dodávateľom (tak v písomnej ako aj ústnej podobe) je nezáväzné, a to aj vo vzťahu k eventuálnym ochranným právam tretích osôb a neoslobodzuje odberateľa od vlastnej kontroly výrobkov dodávateľ
  a z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané postupy a účely.
 • 6.3. Dodávateľ je oprávnený uspokojiť svoje splatné pohľadávky, ktoré má voči odberateľovi započítaním voči pohľadávkam, ktoré má odberateľ voči dodávateľovi bez ohľadu na skutočnosť, z akého dôvodu vznikli. Ak dodávateľ neurčí inak, voči pohľadávkam odberateľa sa započítava najskôr príslušenstvo a následne istina pohľadávky dodávateľa. Dodávateľ má právo započítať aj také vzájomné pohľadávky, z ktorých niektorá ešte nie je splatná alebo je premlčaná, ako aj pohľadávky, ktoré nemožno uplatniť na súde.
 • 6.4. Odberateľ fyzická osoba, súhlasí so spracovávaním a poskytovaním svojich osobných údajov v rozsahu (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, miesto podnikania, korešpondenčná adresa, štátna príslušnosť, IČO, číslo a druh preukazu totožnosti) ako aj informácií, ktoré nie sú obvykle verejne prístupné.
 • 6.5. Odberateľ súhlasí so zaradením údajov do informačného systému dodávateľa, štatistickým spracovaním údajov, ich vyhodnocovaním a poskytnutím údajov
  za účelom podpory marketingu subjektom spolupracujúcim s dodávateľom.
 • 6.6. Odberateľ súhlasí s osobnou, telefonickou alebo elektronickou formou komunikácie, ako aj s oslovovaním jeho osoby aj po ukončení zmluvného vzťahu s dodávateľom. Súhlas odberateľa podľa týchto VOP je časovo neobmedzený. Odberateľ je oprávnený svoj súhlas písomne odvolať v prípade, ak dodávateľ poruší svoje povinnosti v súvislosti so spracovaním a poskytovaním osobných údajov podľa týchto VOP.

 

 1. ODDELITEĽNOSŤ USTANOVENÍ

 

 • 7.1. Jednotlivé ustanovenia zmluvy a týchto VOP sú vymáhateľné nezávisle od seba
  a neplatnosť a/alebo nevymožiteľnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť a/alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy/týchto VOP, s výnimkou prípadov, kedy je najmä z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto ustanovenia zmluvy/týchto VOP zrejmé, že dané ustanovenie zmluvy/ týchto VOP nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení zmluvy/týchto VOP.
 • 7.2. V prípade, ak sa niektoré z ustanovení zmluvy alebo týchto VOP stane podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky neplatné a/alebo nevymožiteľné, platnosť a/alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy/týchto VOP zostáva nedotknutá a zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne začať rokovať v dobrej viere a dohodnúť sa na nahradení takéhoto ustanovenia novým ustanovením, ktoré bude mať účinky čo najviac podobné účinkom pôvodného ustanovenia, prihliadajúc pritom najmä na kontext a celkový právny a ekonomický účel daného ustanovenia ako aj zmluvy/týchto VOP.

 

 1. ROZHODNÉ PRÁVO A ROZHODCOVSKÁ DOLOŽKA K ZMLUVE

 

 • 8.1. Zmluva, jej interpretácia a vzťahy, ktoré vznikli na jej základe sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky s tým, že zmluvné strany sa dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť (či už úplne alebo čiastočne) význam, účel a/alebo interpretáciu ktoréhokoľvek ustanovenia zmluvy a/alebo týchto VOP.
 • 8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, nezrovnalosti a/alebo rozpory, ktoré vznikli, alebo ktoré vzniknú zo zmlúv medzi zmluvnými stranami alebo v akejkoľvek súvislosti s nimi ( vrátane akýchkoľvek a všetkých sporov týkajúcich sa ich uzavretia, platnosti, účinnosti, existencie, výkladu a/alebo ukončenia ) budú predložené na rozhodnutie stálemu rozhodcovskému súdu zriadenému v zmysle zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku ( Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie ) v súlade s jeho Štatútom a Rokovacím poriadkom. Zmluvné strany sa dohodli, že tieto spory budú riešené prostredníctvom trojčlenného senátu, pričom jedného člena určí žalujúca strana a jedného žalovaná strana, a to z rozhodcov zapísaných v zozname rozhodcov tohto rozhodcovského súdu; tretí člen bude určený podľa pravidiel rozhodcovského súdu.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 • 9.1. Dodávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade nedodržania platobných podmienok zo strany odberateľa alebo pri vzniku okolností, ktoré by mohli znížiť kreditnú dôveryhodnosť odberateľa. Odstúpenie od zmluvy má za následok okamžitú splatnosť všetkých pohľadávok odberateľa bez ohľadu na splatnosť eventuálne prijatých zmeniek.
 • 9.2. Dodávateľ po odstúpení od zmluvy dokončí zahájenú objednávku jedine v prípade, že mu odberateľ zaplatí zálohu alebo mu poskytne iné záruky. Odberateľ nie je oprávnený svoje zmluvné práva bez výslovného súhlasu dodávateľa previesť natretiu osobu.
 • 9.3. Akékoľvek ponuky dodávateľa sú nezáväzné. Vzorky a modely poskytujú nezáväzné rámcové údaje. Akékoľvek zmluvy sa stávajú platnými súhlasom oboch zmluvných strán.
 • 9.4. Tieto VOP platia pre vzájomné zmluvné vzťahy, pokiaľ v písomnej zmluve uzavretej medzi zmluvnými stranami nebolo dohodnuté inak.
 • 9.5. Dodávateľ môže vykonávať zmeny týchto VOP jednostranne v dôsledku zmeny obchodnej politiky dodávateľa alebo zmien legislatívneho, ekonomického, podnikateľského alebo technického prostredia alebo zmien parametrov bankového obchodu.
 • 9.6. Oznámenia zmien VOP sa vykonávajú oznámením odberateľovi zverejnením
  na obchodných miestach dodávateľa, ako aj na internetovej stránke dodávateľa (internorma.sk). Dodávateľ zverejní tieto zmeny spôsobom opísaným v tomto odseku najneskôr 5 dní pred nadobudnutím ich účinnosti.
 • 9.7. Ak sa zmeny týkajú už uzavretých zmlúv, môže odberateľ, v lehote do 1 mesiaca
  od ich účinnosti požiadať, aby sa zmeny VOP nevzťahovali na jeho zmluvu. V tomto prípade sa zmluva spravuje VOP účinnými v čase uzatvorenia zmluvy.
 • 9.8. Oznámenia dodávateľa sa považujú za doručené dňom ich odoslania na adresu bydliska, sídla alebo miesta podnikania odberateľa alebo na poslednú adresu oznámenú odberateľom. Oznámenia odberateľa sa považujú za oznámené dňom ich písomného doručenia dodávateľovi.
 • 9.9. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 01.06.2009.